Toetsen op basis van leeruitkomsten

Eerlijke kansen voor studenten met een ondersteuningsvraag

 

Intro

Studenten, hoger onderwijsinstellingen en de samenleving zijn gebaat bij voldoende en bekwame hoger opgeleiden. Studievertraging en uitval hebben voor alle partijen nadelige gevolgen. Conform artikel 7.43 van de WHW dienen alle ingeschreven studenten onderwijs te kunnen volgen, tentamens en examens af te kunnen leggen en gebruik te kunnen maken van studiebegeleiding en andere voorzieningen, zonder dat hierbij onderscheid gemaakt mag worden tussen studenten met en studenten zonder functiebeperking (Wet Gelijke Behandeling: artikel 6). Instellingen zijn verplicht om studenten met een ondersteuningsvraag noodzakelijke en geschikte aanpassingen te bieden indien dit geen onevenredige belasting voor de instelling is. Daarnaast verplicht het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap instellingen om inclusie actief te bevorderen.

Dilemma’s

Vaak zijn onderwijsinstellingen best van goede wil. Maar, hoe moet je omgaan met een student die vanwege ADHD-problematiek vastloopt in de structuur van grote teksten en flinke studievertraging oploopt omdat verslagen continu worden afgekeurd? Of met de mantelzorger die lessen of tentamenmomenten mist vanwege zorgtaken? Of met een student met een angststoornis, die meerdere keren zakt voor een belangrijke presentatie? Er zijn toch ook grenzen aan wat er kan en mogelijk is? Je wilt de kwaliteit toch immers borgen?

Toetsen vanuit leeruitkomsten

Sara Struik en Marjolein Büscher-Touwen betogen dat onderwijsinstellingen veel beter het leerdoel als uitgangpunt kunnen nemen bij het ontwerpen van hun toetsen. Dat biedt studenten de mogelijkheid om op basis van eigen mogelijkheden aan de vastgestelde doelen werken en aantonen dat hij deze beheerst.

Workshop

In deze bijeenkomst beginnen we met een aantal stellingen. Daarna:

  • vertelt een student uit eigen ervaring waar hij/zij tegenaan is gelopen en hoe de onderwijsinstelling hiermee is omgegaan;
  • loodsen we u door het artikel ‘Onderwijs op basis van leeruitkomsten‘;
  • gaat u praktisch aan de slag met een opdracht naar keus;
  • geeft u elkaar suggesties mee.

Oproep: Samen koers zetten richting flexibel toetsen en examineren?

Onder het motto: ‘Ruimer denken mag, kan en moet!’ staat het thema ‘Toegankelijk toetsen’ hoog op de agenda van Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Ons doel is om samen met de onderwijsinstellingen, studenten, de Inspectie van het Onderwijs, NVAO, koepelraden (o.a. VH en VSNU) en andere betrokkenen  koers te zetten richting meer flexibel toetsen en examineren ten behoeve van studenten met een functiebeperking.

 

Meer informatie en/of interesse?

Sara Struik: Sara.Struik@han.nl

Marjolein Büscher-Touwen: marjolein.buscher@ecio.nl

Linda Schlundt Bodien linda.schlundtbodien@ecio.nl

   

Comments are closed.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2021