Programma

Programma 26 maart 2019

Bekijk hier het programma in pdf van dinsdag 26 maart 2019.

 

Keynote: Responsive teaching/Formative assessment

Harry Fletcher-Wood
Institute for Teaching

Keynote: De relatie tussen veranderen en afkicken van een verslaving

Tjip de Jong
Schrijver, docent, adviseur, wetenschapper, schrijft onderwijsblogs voor NRC

Keynote: Formatief toetsen in relatie tot effectieve leerstrategieën

Tim Surma
Onderzoeker Phd, Open Universiteit

Creatieve workshop: De reis van jouw toets

Johan van den Heuvel
ANS-Delft, leerplatform voor studenten en docenten

Lees meer
Een toets is niet vanzelfsprekend, er komen verschillen handelingen, personen, apparaten en commissies bij kijken. In deze creatieve en interactieve workshop, gaan we dit hele proces op een overzichtelijke manier in kaart brengen. We zullen gezamenlijk verbeterpunten definiëren en leren van de werkwijze van andere instellingen. Vervolgens zullen de jongens van Ans Delft, een onderwijs startup die helpt bij het reduceren van nakijkrompslomp, een aantal voorbeelden noemen uit de praktijk die goed zijn bevallen. Innovatie, creativiteit en post-it’s staan centraal in deze workshop.
Inspiratiesessie: Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsing aan de Universiteit Utrecht

Gemma Corbalan & Matthias van Veen, Universiteit Utrecht

Lees meer

De Universiteit Utrecht werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door innovatie en technologie. Eén van de ontwikkelingen is de digitale toetsafname. De UU heeft sinds maart 2015 een grootschalige digitale toetsvoorziening: digitaal toetsen op Chromebooks met de software Remindo. De UU voert onderzoek uit om: (a) meer inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsing te krijgen en (b) te verkennen of docenten de mogelijkheden van digitaal toetsen kennen en zo ja, of ze deze mogelijkheden gebruiken om de toetsen te verbeteren. Ben je benieuwd naar de bevindingen en wil je meedenken over het toepassen van deze resultaten in jouw eigen onderwijs?

Meet-up sessie: Een werkend fraudebeleid

Rolf Bindels, Onderwijsadvocaat Honoreadvocaten

Lees meer

Fraude (en plagiaat) tast de integriteit van onze wetenschap aan en moet dan ook stevig worden aangepakt. Net zo schadelijk voor fraude is echter de keerzijde van de kruistocht tegen fraude. Bij een onterechte beschuldiging wordt de carrière van een veelbelovende student of onderzoeker ernstig beschadigd. Bovendien – en dit realiseren veel onderwijsinstellingen zich onvoldoende – is een onderwijsinstelling bij een onbewezen beschuldiging van fraude schadeplichtig met hoge schadevergoedingen voor studenten als gevolg.

Het belang voor examencommissies van een doordacht en deugdelijk fraudebeleid is dan ook evident. Inzichten uit binnen,- en buitenland en praktijkgevallen uit de rechtspraak bieden uitkomst. 

Atelier: De kracht van online peer feedback

Esther van Popta
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lees meer

Peer feedback geven kan volgens onze literatuurstudie helpen om de zogenaamde ‘hoger niveau leren vaardigheden’ te verbeteren, zoals kritisch denken en probleemoplossing. Het helpt studenten bovendien om het eigen leerproces te evalueren, controleren en reguleren. Studenten leren reflecteren, worden kritischer, en kunnen zelf hun eigen product verbeteren. Het geven van peer feedback kan leiden tot meer kennis, en het kan studenten helpen om beter evaluatief te oordelen over hun eigen leerproces. Door anderen feedback te geven, verbeteren studenten dus eigenlijk zichzelf. Als dat kwartje valt, ervaren ze het als een meerwaarde. In deze sessie gaan we in op de onderzoeksresultaten en zelf aan de slag met het geven en ontvangen van Peer feedback.

Atelier: Studeren met een Functiebeperking en de rol van de examencommissie

Linda Schlundt Bodien &
Marjolein Busscher
Handicap + Studie

Lees meer

Veel studenten met een functiebeperking ervaren belemmeringen bij toetsing. Niet vanwege gebrek aan kennis en vaardigheden, maar vanwege de toetsvorm en/of omstandigheden waaronder getoetst wordt. Op grond van de Wet Gelijke Behandeling hebben deze studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen. Door de ratificatie van het VN-verdrag is het bieden van inclusief onderwijs zeer actueel.

Wat moet je weten en welke ruimte is er zonder in te boeten op de kwaliteit en de eindkwalificaties? Hoe kun je binnen de instelling planmatig werken aan de toegankelijkheid van toetsing? Wat zijn goede voorbeelden? Denk mee en laat je inspireren tijdens de meet-up!

Meet-up sessie: ‘duurzame’ professionalisering op het gebied van toetsbekwaamheid

Kitty Meijer
Hogeschool Utrecht

Lees meer

Sinds enkele jaren wordt er flink geïnvesteerd in toetsbekwaamheid van HBO docenten (BKE/ SKE). Het is nog onduidelijk hoe diverse professionaliseringtrajecten bijdragen aan blijvende ‘duurzame’ toetsbekwaamheid. Tijdens deze meet-up sessie wisselen we kenmerken uit van duurzame toetsbekwaamheid en vergelijken we deze met een conceptueel model dat voorgesteld wordt door XU & Brown; Xu, Y., & Brown, G.T.L. (2016). Teacher assessment literacy in practice: A reconceptualization. Teaching and Teacher Education, 58, 149-162.

Atelier: Hoe kun je beoordelingen zo organiseren dat beoordelingscriteria hand in hand gaat met de vormende en lerende inzet van het beoordelingsmoment?

Corrie Nagtegaal & Peter Rombouts
HKU

Lees meer

In het atelier werken wij met elkaar aan de vraag: Hoe kun je beoordelingen zo vorm geven dat studenten  èn door beoordelingen uitgedaagd worden, om zich verder professioneel en persoonlijk te (blijven) ontwikkelen, èn ze de maat worden genomen.

Belangrijke vragen daarbij zijn:

Wie bepaalt wat je beoordeelt en hoe beoordeel je?

Beoordeeld worden is keer op keer een kwetsbaar moment. Echte aandacht en (h)erkenning van het kwetsbare speelt hierbij een belangrijke rol.

Inspiratiesessie: Flexibel examineren in het hoger onderwijs

Bertine Hillo-Visser & Mieke Cardol
Hogeschool Rotterdam

Lees meer
Elk collegezaal in het hoger onderwijs bevat een breed scala aan studenten. Deze leerlingen hebben allemaal een andere achtergrond, andere capaciteiten of hebben een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Maar hoe ontwerp je het onderwijs zodanig dat je tegemoet komt aan deze diversiteit? Het onderwijsraamwerk van Universal Design for Learning vormt hiervoor de ruggengraat.

Het borgen van toetsen en bewaking van het eindniveau is een belangrijk thema in het hoger onderwijs. De vraag kan dan worden gesteld of een diversiteit aan toetsen mogelijk is om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een graad.
Vanuit het Lectoraat Disability Studies, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam werd een explorerende studie uitgevoerd om te onderzoeken of diversiteit in toetsing mogelijk en waardevol is.

Inspiratiesessie: Toetsing en gaming: makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker!

Anika Willemsen & Ingrid van Baak
Amsterdam UMC

Lees meer

Het maken van een digitale (formatieve) toets of andere vorm van e-learning kan lastig zijn, zeker als je extra interactieve wensen hebt en laagdrempelig iets wilt ontwikkelen. Hiervoor hebben we vanuit Amsterdam UMC (VUmc Amstel Academie) een digitaal format ontwikkeld voor de opleiding Radiodiagnostisch Laborant met de e-learning ontwikkeltool Articulate. De tool en het format geven de ruimte om casuïstiek als uitgangspunt te nemen en de student te confronteren met problematiek uit de beroepssituatie om probleemoplossend redeneren te stimuleren. De formatieve casustoets die is ontwikkeld is adaptief, bevat feedback op maat, veel beeld- en videomateriaal en verschillende game-elementen. Het ontwikkelde format is te gebruiken voor eenieder die een formatieve casustoets met game-elementen wil maken, zonder te veel afhankelijk te zijn van technische ondersteuning.

In deze interactieve sessie gaan we in op de ontwikkeling van digitale casuïstiek met scenario’s en het gebruik van game-elementen daarbij. Ook kunnen jullie zelf een casustoets met gamification proberen en geven we je praktische tips en handvatten om zelf een casustoets te ontwikkelen.

Inspiratie workshop: Het vormgeven van kwaliteit bij externe beoordelingen van studenten

Roel van Krieken
Adviseur Hobéon

Lees meer
In steeds grotere mate worden externen betrokken bij het beoordelen van studenten in het hoger onderwijs. Studenten krijgen op deze manier feedback over op welke wijze zij functioneren in een echte praktijksituatie. Voor een instelling kan het betrekken van externen een interessante manier zijn om te bepalen of het werkveld tevreden is met het niveau van de studenten die de arbeidsmarkt op gaan. Op welke wijze instellingen een beoordeling door externen vormgeven, varieert. In deze inspiratiesessie willen we u meenemen in een aantal aspecten ten aanzien van het vormgeven van kwaliteit bij beoordelingen door externen. Welke ingrediënten zijn er nodig om een kwalitatief goed beoordelingsproces vorm te geven? Tot hoe ver reikt de invloed van de beoordeling van de extern deskundige? En hoe ga je om met zaken als kalibratiesessies en onafhankelijkheid?
Inspiratie workshop: Online proctoring

Daniel Haven & Michiel van Diesen
Oprichters Online Proctoring

Lees meer

Wat is Proctor Exam en hoe werkt het succesvol? Michiel van Diesen, werkzaam bij Fontys University of Applied Sciences,  geeft enkele voorbeelden van pilots en andere zaken waarin remote toetsing is ingezet om studenten maximaal te faciliteren, terwijl ze in het buitenland zaten en er een toets werd afgenomen. Het gaat daarbij om studenten die wegens een stage, minor of topsportverplichtingen in het buitenland zaten. Ook zijn er pilots geweest met afwijkende regels, zoals open wereld toetsen

Atelier: Begeleiden en beoordelen van HBO studenten in de afstudeerfase

Dr. Joris Veenhoven
Onderwijskundig Adviseur/trainer

Lees meer
Op veel hbo-instellingen wordt geworsteld met het praktijkonderzoek in de afstudeerfase. Studenten vinden de eindopdracht niet beroepsrelevant, docenten vinden dat de studenten er niet goed voor zijn toegerust, en het opleidingsmanagement maakt zich zorgen over de kwaliteit van de eindproducten en de wijze waarop deze beoordeeld worden. Dit is geen nieuw probleem, maar wel een hardnekkig probleem. Veel hbo-instellingen zijn zich daarom dan ook aan het herbezinnen op het doel en de inrichting van de afstudeerfase. Hoe kan onderzoek van studenten meer ten dienste staan van de beroepsproducten die in de opleiding centraal staan? Hoe kunnen studenten het onderzoekend vermogen ontwikkelen om het proces van het komen tot een beroepsproduct voldoende diepgang te geven? En hoe beoordelen we dit onderzoekend vermogen in de afstudeerfase? In deze sessie bieden we u concrete handvatten om deze vragen te beantwoorden voor uw eigen opleidingscontext.
Bootcamp 1: Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs (VOL)

Dominique Sluijsmans
Lector Professioneel Beoordelen Zuyd Hogeschool

Bootcamp 2: Het kiezen en implementeren van de juiste toetsvormen (VOL)

Jolanda Soeting & Willemien Uil
Toetsdeskundigen
bij Teelen

Uitleg bootcamps:

Naast de plenaire lezingen die u gezamenlijk volgt, sluit u bij iedere sessieronde aan bij dezelfde bootcamp waar u met maximaal 15 deelnemers aan de slag gaat met 1 vraagstuk gedurende deze dag. U dient zich bij inschrijving apart hiervoor aan te melden.

Programma 27 maart 2019

Bekijk hier het programma in pdf van woensdag 27 maart 2019.

 

Keynote: Een school zonder vakken of cijfers

Sjef Drummen
Onderwijskunstenaar, oprichter Niekée en Agora Onderwijs

Keynote: Wat weten we vandaag over lerenden?

Pedro de Bruyckere
Pedagoog en onderzoeker Arteveldehogeschool gent

Keynote: Assessment-as-learning: de relatie tussen motivatie en toetsing

Prof. Mien Segers
Professor Corporate L&D, Maastricht Business School University of Maastricht

Atelier: Borgen van toetsing door de examencommissie: KIT Plus

Jose Sagasser, Dhara de Nobel, Ini Luyk & Thea van Rooijen
Hogeschool Utrecht

Lees meer
In de inspiratiesessie kan men kennismaken met het instrument KIT Plus waarmee examencommissies de kwaliteit van toetsen, toetsprogramma’s en toetsbeleid op de niveaus van validiteit, betrouwbaarheid, functionaliteit en condities kunnen borgen.
Atelier: Criterium gericht interview en aftoetsen van eindkwalificaties in jaar 4

Huub van Osch & Dian van Limpt
Has Hogeschool & Fontys Hogeschool

Lees meer

Het is belangrijk om eindkwalificaties individueel te borgen tijdens (of aan het einde van) een opleiding. Vaak worden scripties/ opdrachten gebruikt om het behalen van eindkwalificaties aan te tonen. Maar de eindkwalificaties gaan verder dan een papieren document.
Het is mooi als de student de regie kan pakken in zijn studie.
Via het criterium gericht interview laat de student zien dat hij of zij de eindkwalificaties beheerst.

In deze workshop laten we zien hoe we met een beroepsassessment d.m.v. een criterium gericht interview het leren van de student centraal stellen, zodat deze bewust bekwaam van zijn talenten afstudeert.

De workshop bestaat uit een korte inleiding over hoe dat wij het vorm gegeven hebben binnen de opleiding en daarna is het de bedoeling dat we aan de slag gaan, zodat je met concrete ideeën naar huis gaat.

Escape room: Escape room toetsing: lost u het mysterie op?

Martje Kohlen & Johan van Dijk
Onderwijskundig Hogeschool Rotterdam

Lees meer
Deze EscapeRoom zet toetsen in het hoger onderwijs letterlijk neer als teamgame. Samen weet en kan je immers meer dan alleen, ook als het over toetsing gaat! In dit spel draait het om het activeren van (toets)kennis, deze kennis met elkaar delen én natuurlijk om puzzelplezier en het oplossen van een schimmig toetsmysterie.
Meet-up sessie: Hoe kijkt een accreditatieorganisatie tegen de administratieve bewijsdrang aan van opleidingen?

Marga Dekker
Auditor NQA, accreditatieorganisatie

Inspiratiesessie: E-quality: de verbetering van de kwaliteit van toetsing

Marieke van der Schaaf, Lonneke Schellekens, Harold Bok & Frans Prins
Universiteit Utrecht

Lees meer

Tijdens deze interactieve presentatie gaan we eerst kort in op de in de literatuur beschreven recente beweging in toetscultuur: de transitie van een cultuur waarin toetsen vooral werden ingezet uit summatief oogpunt, naar een omgeving waarin steeds meer aandacht is voor de formatieve kant van assessment waarbij het leren centraal staat. Vervolgens is er een plenaire discussie over hoe de toetscultuur binnen de eigen opleiding eruitziet en welke factoren bijdragen of juist belemmerend werken bij het veranderen van de toetscultuur. Tot slot zullen we de Equality applicatie presenteren.

Inspiratiesessie: Studentbetrokkenheid bij formatieve en summatieve evaluatie

Kelly Beekman
Lector Onderwijsexcellentie HZ University of Applied Sciences

Inspiratiesessie: Het beoordelen van groepswerk: de aanpak van de opleiding Industrieel Product Ontwerp (IPO)

Stephan Blom & Mark Smit
Hogeschool Rotterdam

Lees meer

In onze workshop lichten we toe hoe we bij de bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen begeleiding, feedback en toetsing samenbrengen in de geest van “Assessment As Learning”. Zo houden we studenten bij de les en leren we ze hun eigen groei te regisseren. We laten zien hoe we individuele ontwikkeling in groepsopdrachten met acceptabele docentinspanning sturen.

Atelier: De rolverdeling tussen toets- en examencommissies

Evelyn van de Veen, Trainer en adviseur didactiek en toetsing in het hoger onderwijs
Martine Pol, Onderwijsinpsectie
George Moerkerke, Open Universiteit

Lees meer
Naast de bij wet verplichte examencommissie, kennen veel opleidingen ook een toetscommissie. In tegenstelling tot de examencommissie, heeft de toetscommissie geen officiële status. Er zijn dan ook verschillende manieren waarop zij haar rol kan invullen. Dit leidt tot vragen en verwarring over de rolverdeling: wie doet nou wat, en waarom? En wat is de beste positionering van de toetscommissie: onder de examencommissie of onder het management?
In dit atelier bespreken we een aantal uitgangspunten voor het beantwoorden van deze vragen. Het verschil tussen “borgen van” en “zorgen voor” kwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. Met elkaar, en aan de hand van uw eigen voorbeelden, onderzoeken we wat dit betekent in de praktijk.
Inspiratiesessie: De inzet van een digitaal portfolio in het HO

Bea Edlinger & Elize van der Zwaag
Radboud Universiteit

Lees meer
Steeds meer docenten ontdekken de mogelijkheden van een digitaal portfolio voor het ondersteunen van vaardigheden- of competentie-ontwikkeling van hun studenten gedurende de opleiding. Hoe kun je met een digitaal portfolio faciliteren dat studenten voortbouwen op het geleerde uit de ene cursus als ze weer bezig zijn in een volgende? In deze presentatie maak je kennis met verschillende toepassingen van digitaal portfolio en wat er zoal komt kijken bij het introduceren en implementeren ervan met speciale aandacht voor formatieve feedback momenten bij portfolio gebruik.
Inspiratiesessie: Hoe stimuleer ik docentprofessionalisering zonder verplichting?

Thea van Lankveld
Postdoctoral Researcher at Utrecht University and Educational advisor at Vrije Universiteit Amsterdam

Lees meer

De bekwaamheid van docenten op het gebied van toetsing vormt één van de pijlers van een goede toetskwaliteit. Maar op welke manier kunnen we die toetsbekwaamheid bevorderen? Trainingen met een verplicht karakter roepen nogal eens de nodige weerstand op, terwijl vrijwillige professionaliserings-middagen soms te vrijblijvend blijven. Hoe om te gaan met dit dilemma? In de literatuur over het leren van professionals is veel bekend over informeel leren op de werkplek. In deze meet-up sessie kijken we hoe we deze kennis kunnen gebruiken voor het stimuleren van docentprofessionalisering in het hoger onderwijs.

Atelier: Hoe zet je digitaal toetsen in bij het ondersteunen van studenten in hun leerproces

Yta Beetsma
Adviseur Toetsen en Beoordelen, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

De ambitie van de RUG is dat over een paar jaar 80% van de summatieve toetsen digitaal wordt afgenomen. In 2012 is de RUG begonnen met digitale afname van 100 summatieve toetsen op jaarbasis en op dit moment zijn dit er ruim 1100 verspreid over alle faculteiten. Yta Beetsma is werkzaam vanuit een ondersteunend bureau binnen de Rijksuniversiteit Groningen en werkt hier als adviseur over toetsen en beoordelen. Met collega’s verzorgt ze trainingen voor docenten op het gebied van toetsen.  Daarnaast verwerkt zij samen met genoemde collega’s papieren multiple choice tentamens. Een belangrijk onderdeel van de verwerking is het leveren van een toetsanalyse. Zij zijn van mening dat dit een goed instrument is om de kwaliteit van toetsing te borgen. Met genoemde collega’s begeleidt Yta docenten bij de digitale afname van summatieve toetsen. In de workshop gaat Yta in op de meerwaarde van summatief digitaal toetsen op de kwaliteit van toetsing en het leerproces van de studenten. Te denken valt aan de mogelijkheid van meer authentieke toetsing, positieve invloed van digitale inzage op het leerproces van studenten en het geven van midterm toetsen.

Atelier: Trends in het afstuderen (en borging eindniveau in afstudeerproducten)

Roel van Krieken
Adviseur Hobéon

Lees meer
Wat kenmerkt een student die afstudeert? En op welke manier vraag je de student om dit te laten zien? Dit zijn twee concrete vragen die voor alle opleidingen lijken op te gaan. We zien dat onderwijsinstellingen de afgelopen jaren anders zijn gaan nadenken over het vormgeven van het afstuderen. Steeds meer opleidingen zoeken naar een praktijkrealistische afstudeervorm die een natuurlijk verbinding legt tussen het doen van onderzoek en de toepassing daarvan in de beroepspraktijk. In deze ateliersessie willen we het met u gaan hebben over de trends in het afstuderen. U krijgt de mogelijkheid om samen met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen en met elkaar een antwoord te formuleren op de volgende vragen: Welke trends zijn er zichtbaar binnen universiteiten en hbo’s? Hoe verhouden deze trends zich tot elkaar? Wat is de verbinding tussen de vorm van het afstuderen en de beoogde professie van de student?
Inspiratiesessie: Het aanwijzen van examinatoren

Anja Buijs
Hogeschool Utrecht

Lees meer

Voor het afnemen van de tentamens en het vaststellen van de uitslag ervan wijst de examencommissie examinatoren aan (artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examinatoren verschaffen de examencommissie inlichtingen als die daarom vraagt (artikel 7.12c, lid 2 WHW).

Een taak van de examencommissies is het aanwijzen van examinatoren. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden. Is er een “best practice”?

De examencommissie IPS van de hogeschool Utrecht heeft samen met de andere examencommissie van de voormalige faculteit gezondheid een leidraad ontwikkelt voor het aanwijzen van examinatoren. Met welke gremia heb je te maken? Wat zijn de pijnpunten? Welke eisen mag en kan je stellen als examencommissie?

Een open gesprek tijdens dit congres over de aanwijzing van examinatoren en de borging van de toets kwaliteit. Een voorbeeld van een examencommissie en uitwisseling van kennis met anderen. Graag tot ziens op 27 maart 2019.

Bootcamp 1: Formatief evalueren (VOL)

Wat is formatief? Wat komt ten goede aan het leerproces? Wat moeten we vastleggen voor de summatieve beslissing?
Liesbeth Baartman, Hogeschoolhoofddocent Kenniscentrum Leren & Innoveren
Judith Gulikers, Ass. Professor aan Wageningen University

Uitleg bootcamps:

Naast de plenaire lezingen die u gezamenlijk volgt, sluit u bij iedere sessieronde aan bij dezelfde bootcamp waar u met maximaal 15 deelnemers aan de slag gaat met 1 vraagstuk gedurende deze dag. U dient zich bij inschrijving apart hiervoor aan te melden.

Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019